دستگاه فلزیاب Runabout ران ابات محصول ACCURATELOCATOR آمریکا

فلزیاب رانبوتتفاوت دستگاه فلزیاب Runabout با مشابه آلمانی در این است که در سیستم های آمریکائی کلیه فلزات قدیم و جدید را شناسائی  می کند. اما در مشابه آلمانی فقط فلزات قدیمی قابل شناسائی می باشد.